SHINOBU
Shinobu     (category : Action)

As a Ninja, fight your way through the level.
SHINOBU